advokát

Advokátka v rámci výkonu advokácie poskytuje právne služby formou právneho poradenstva, vyhotovovania rôznych právnych listín, analýzy a posudzovania právnych dokumentov, zastupovania pred orgánmi verejnej správy, súdmi, zmluvnými partnermi, stranami sporu.

V rámci výkonu povolania sa špecializuje na právo v  oblasti územnej samosprávy, správy obce a jej majetku, hospodárenia obce, správy miestnych daní a poplatkov, stavebného konania, verejnoprospešných služieb, obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, verejného poriadku, zakladania a správy rozpočtových a príspevkových organizácii, sociálnej starostlivosti a pod.

Právne služby poskytuje  komplexne, profesionálne, diskrétne, flexibilne, v spolupráci so špecialistami v iných odvetviach, ktoré s právnymi službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi a pod.,  s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

Hlavnou prioritou pri poskytovaní právnych služieb je odbornosť advokátky založená na dlhoročných praktických skúsenostiach a spokojnosť klienta.

Základom práce je osobný prístup ku klientovi, čo umožňuje poskytovať právne poradenstvo  flexibilne pri zachovaní vysokého štandardu kvality poskytovaných služieb a pri  minimalizovaní nákladov vynaložených zo strany klienta.

Advokátka vyškolila viacerých koncipientov, ktorí zostali verní výkonu advokátskeho povolania.