ponuka

Čo ďalej ponúkame?

advokát rajec

SPOLUPRÁCA

Advokátka úzko spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami na území Slovenska aj v Českej republike, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, geodetmi, tlmočníkmi, znalcami. Veľký dôraz klade na profesijnú etiku a na budovanie dlhodobých vzťahov v klientmi, založených na vzájomnej dôvere. V rámci výkonu advokácie poskytuje komplexné právne služby prepojené s ekonomickým a daňovým poradenstvom v prípadoch, ktoré túto súčinnosť vyžadujú.

V oblasti ekonomickej advokátka spolupracuje so spoločnosťou PKF Slovensko s r.o., ktorá členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com).

advokát rajec

KONFLIKT ZÁUJMOV, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôvera klienta je pre advokátku a jej zamestnancov  zaväzujúca. Presná evidencia našich klientov a dôkladný systém vnútornej  informovanosti v kancelárii zabraňuje možnosti vzniku konfliktu záujmov.

V záujme  zachovania diskrétnosti o informáciách a údajoch poskytnutých klientami a tiež v záujem zabezpečenia  ochrany osobných údajov klientov,  sú advokátka a jej zamestnanci viazaní mlčanlivosťou v súlade s povinnosťou mlčanlivosti, ktorú advokátom ukladá zákon NZ SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

advokát rajec

AUTORIZÁCIA ZMLÚV O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ

Advokátka autorizuje zmluvy, čo znamená :

preverenie „ právnej istoty“ vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu a neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody;
zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, úradné osvedčenie podpisov prevodcov na zmluve bez poplatkov,
zodpovednosť advokáta za prevod, poistenie advokáta pre prípadnú náhradu škody za ktorú zodpovedá
zákonom skrátená lehota na vkladové konanie na katastri ( 20 dní od doručenia)
v spojení s podaním návrhu na vklad prostredníctvom elektronických služieb a využitia mandátneho kvalifikovaného certifikátu nižšie poplatky viac ako 50% ( oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad )