ŠPECIALIZOVANÝ ODBOR : ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO

  • právne poradenstvo
  • zastupovanie  klientov vo veci podania žiadosti na Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou,  ak zdravotná starostlivosť nebola podľa názoru klienta poskytnutá správne
  • uplatňovanie nárokov súvisiacich so škodou na zdraví a sťažením spoločenského uplatnenia ( aj voči zdravotníckym zariadeniam), zastupovanie v súdnych a iných konaniach
  • spisovanie súvisiacich trestných oznámení