PRACOVNÉ PRÁVO

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
  • príprava zmlúv a listín podľa Zákonníka práce (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, manažérske zmluvy, kolektívne zmluvy atď.)
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
  • uplatňovanie nárokov zamestnancov z  pracovného pomeru
  • uplatňovanie nárokov zamestnávateľa voči zamestnancovi
  • právna pomoc zamestnávateľovi pri hromadnom prepúšťaní
  • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody a pod.)