POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ, URBÁRE

( ZÁKON O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH  A SÚVISIACE PREDPISY)

  • zakladanie pozemkových spoločenstiev  ( zmluvy o založení, stanovy )
  • zmeny právnych pomerov v pozemkových spoločenstvách, zmeny stanov
  • zrušenie, zánik a premena spoločenstva
  • členstvo v pozemkových spoločenstvách, práva a povinnosti členov
  • hospodárenie s majetkom členov pozemkových spoločenstiev, spisovanie zmlúv a právnych dokumentov
  • prevod majetku vo vlastníctve člena pozemkového spoločenstva,  právne poradenstvo, spisovanie ponúk a listín o prevode vlastníctva
  • príprava podkladov pre rokovanie valného zhromaždenia, spisovanie zápisníc z valného zhromaždenia
  • podávanie návrhov na príslušný lesný úrad