POZEMKOVÉ PRÁVO, NEHNUTEĽNOSTI

  • spisovanie zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam ( kúpne, darovacie, zámenné zmluvy ) –  s využitím elektronickej podateľne úspora správnych poplatkov  o 50%
  • spisovanie nájomných a podnájomných zmlúv
  • zmluvy o krátkodobom nájme bytu, poradenstvo
  • komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní, zápisy nehnuteľností do katastra, opravy  chýb v katastri
  • usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorých spoluvlastníkom je neznámy vlastník, práva ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo príslušný okresný úrad
  • zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam dohodou alebo  súdom
  • vydržanie vlastníckeho práva  – návrh na vydanie osvedčenia
  • vyvlastňovacie konania
  • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností
  • zriaďovanie  a zrušovanie vecných bremien