Občianske právo

 • zastupovanie klientov  v súdnych konaniach podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku
 • zastupovanie klientov vo veciach prejednávaných správnym súdnictvom  (preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov a pod.)
 • spisovanie právnych podaní, návrhov, žalôb
 • spisovanie zmlúv a listín podľa Občianskeho zákonníka
 • dedičská agenda / dodatočné dedičské konania, spisovanie  a podávanie návrhov, zastupovanie klientov  v dedičskom konaní
 • ochrana osobnostných práv klienta,  náhrada nemajetkovej ujmy – žaloby, zastupovanie v súdnych konaniach
 • ochrana vlastníckeho práva, určovacie žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iným veciam, žaloby o určenie, že majetok patrí do dedičstva po poručiteľovi
 • zakladanie občianskych združení a ich zmeny
 • ústavná sťažnosť – prieťahy v súdnom konaní,
 • uplatnenie nároku a zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z. z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • susedské spory
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka  a zákona o ochrane spotrebiteľa
 • uplatnenie nároku a vymáhanie pohľadávok, nesplatených pôžičiek, nezaplatených nárokov zo zmlúv a súdnych rozhodnutí
 • vrátenie daru
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželstva za trvania manželstva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva