Obchodné právo

 • vymáhanie pohľadávok,  upomínacie konanie – nový spôsob vymáhania pohľadávok od 01.02.2017  (  súdny poplatok 50%  z percentnej sadzby ustanovenej  v sadzobníku súdnych poplatkov)
 • exekučné vymáhanie pohľadávok po novom – návrh podávaný elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu
 • zakladanie obchodných spoločností (sro, akciová spoločnosť, družstvo, vos, komanditná spoločnosť) vybavenie živnostenského listu, zmeny; výhoda : súdny poplatok 50%  zo sadzby stanovenej  v sadzobníku súdnych poplatkov z dôvodu podania návrhu elektronickými prostriedkami
 • zmeny spoločností a zápis zmien do obchodného registra ( najmä zmena sídla, predmetu podnikania, konateľa, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti, zmena v osobách spoločníkov a akcionárov)
 • prevody obchodných podielov v SRO,  nákup a predaj akcií v AS
 • zmena právnej formy  spoločnosti ( zmena SRO na akciovú spoločnosť a pod. )
 • Zlúčenie, rozdelenie, splynutie spoločností za súčinnosti špecializovaných daňových poradcov, v prípade potreby aj znalcov
 • Zrušenie spoločností  ex offo, likvidácia spoločností
 • obchodné spory,  mimosúdne dohody, zastupovanie v súdnom konaní
 • Konkurz, reštrukturalizácia/prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • Zmluvné obchodné právo – spisovanie a právna analýza všetkých druhov obchodných zmlúv
 • Uplatňovanie nárokov z uzavretých zmlúv, zrušenie zmluvných vzťahov (  odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmlúv)
 • Uplatňovanie náhrady škody
 • Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva
 • Patenty, ochranné známky
 • zriadenie administratívneho sídla obchodnej spoločnosti – zriadenie registračného sídla spoločnosti a služby nepretržitého prijímania a preberania poštových zásielok pre spoločnosť zamestnancom advokátskej kancelárie, doručovanie klientovi