Konflikt záujmov, ochrana osobných údajov

Dôvera klienta je pre advokátku a jej zamestnancov  zaväzujúca. Presná evidencia našich klientov a dôkladný systém vnútornej  informovanosti v kancelárii zabraňuje možnosti vzniku konfliktu záujmov.

V záujme  zachovania diskrétnosti o informáciách a údajoch poskytnutých klientami a tiež v záujem zabezpečenia  ochrany osobných údajov klientov,  sú advokátka a jej zamestnanci viazaní mlčanlivosťou v súlade s povinnosťou mlčanlivosti, ktorú advokátom ukladá zákon NZ SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.