Autorizácia   zmlúv o prevode nehnuteľností

Advokátka autorizuje zmluvy, čo znamená :

  • preverenie „ právnej istoty“ vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  • posúdenie,  či  zmluva  neodporuje  zákonu a neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody;
  • zistenie  totožnosti účastníkov  zmluvy,  úradné osvedčenie podpisov prevodcov na zmluve bez poplatkov,
  • zodpovednosť advokáta za prevod, poistenie advokáta pre prípadnú náhradu škody za ktorú zodpovedá  
  • zákonom skrátená lehota na vkladové konanie na katastri ( 20 dní od doručenia)
  • v spojení s podaním návrhu na vklad prostredníctvom elektronických služieb a využitia mandátneho kvalifikovaného certifikátu  nižšie poplatky viac ako 50% ( oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad )