Advokátka

JUDr. Anna Kecerová Veselá
Naše Službyspolupráca

JUDR. ANNA KECEROVÁ VESELÁ

O mne

ADVOKÁT

Advokátka v rámci výkonu advokácie poskytuje právne služby formou právneho poradenstva, vyhotovovania rôznych právnych listín, analýzy a posudzovania právnych dokumentov, zastupovania pred orgánmi verejnej správy, súdmi, zmluvnými partnermi, stranami sporu.

V rámci výkonu povolania sa špecializuje na právo v  oblasti územnej samosprávy, správy obce a jej majetku, hospodárenia obce, správy miestnych daní a poplatkov, stavebného konania, verejnoprospešných služieb, obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, verejného poriadku, zakladania a správy rozpočtových a príspevkových organizácii, sociálnej starostlivosti a pod.

Právne služby poskytuje  komplexne, profesionálne, diskrétne, flexibilne, v spolupráci so špecialistami v iných odvetviach, ktoré s právnymi službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi a pod.,  s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

Hlavnou prioritou pri poskytovaní právnych služieb je odbornosť advokátky založená na dlhoročných praktických skúsenostiach a spokojnosť klienta.

Základom práce je osobný prístup ku klientovi, čo umožňuje poskytovať právne poradenstvo  flexibilne pri zachovaní vysokého štandardu kvality poskytovaných služieb a pri  minimalizovaní nákladov vynaložených zo strany klienta.

Advokátka vyškolila viacerých koncipientov, ktorí zostali verní výkonu advokátskeho povolania.

GDPR

KONFLIKT ZÁUJMOV, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôvera klienta je pre advokátku a jej zamestnancov zaväzujúca. Presná evidencia našich klientov a dôkladný systém vnútornej informovanosti v kancelárii zabraňuje možnosti vzniku konfliktu záujmov.

V záujme zachovania diskrétnosti o informáciách a údajoch poskytnutých klientami a tiež v záujem zabezpečenia ochrany osobných údajov klientov, sú advokátka a jej zamestnanci viazaní mlčanlivosťou v súlade s povinnosťou mlčanlivosti, ktorú advokátom ukladá zákon NZ SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

nehnuteľnosti

AUTORIZÁCIA ZMLÚV O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ

Advokátka autorizuje zmluvy, čo znamená :

  • preverenie „ právnej istoty“ vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu a neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody;
  • zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, úradné osvedčenie podpisov prevodcov na zmluve bez poplatkov,
  • zodpovednosť advokáta za prevod, poistenie advokáta pre prípadnú náhradu škody za ktorú zodpovedá
  • zákonom skrátená lehota na vkladové konanie na katastri ( 20 dní od doručenia)
  • v spojení s podaním návrhu na vklad prostredníctvom elektronických služieb a využitia mandátneho kvalifikovaného certifikátu nižšie poplatky viac ako 50% ( oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad )

pkfi

SPOLUPRÁCA

Advokátka úzko spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami na území Slovenska aj v Českej republike, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, geodetmi, tlmočníkmi, znalcami. Veľký dôraz klade na profesijnú etiku a na budovanie dlhodobých vzťahov v klientmi, založených na vzájomnej dôvere. V rámci výkonu advokácie poskytuje komplexné právne služby prepojené s ekonomickým a daňovým poradenstvom v prípadoch, ktoré túto súčinnosť vyžadujú.

V oblasti ekonomickej advokátka spolupracuje so spoločnosťou PKF Slovensko s r.o., ktorá členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com).